Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Г.Энхсайхан “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль” сэдэвээр сургалт зохион байгууллаа.