ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь “Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсан гэрээлэгчийн нийт хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхөгдсөн болон нөхөгдөх зардлын хэмжээ, газрын тосны экспорт, борлуулалтын орлогын тооцоо, хуваарилалтад баталгаажуулалт хийх аудит”-ын хүрээнд Петрочайна дачин тамсаг ХХК-ийн “Тамсаг 21”, “Тосон уул 19” талбайн талаар байгуулсан бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 4, 5 дугаар зүйлд дүгнэлт гаргах хууль, эрх зүйн шинжээчтэй хамтран ажиллах гэж байгаа тул шаардлага хангасан зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хувь хүн/баг/, хуулийн этгээдийг саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

Шинжээч нь ҮАГ-АД/2023-29 дүгээр ажлын даалгаварт тусгагдсан ажилбаруудыг гүйцэтгэх үүрэгтэй бөгөөд   /Ажлын даалгаврыг эндээс үзнэ үү/ ажлын зорилтын хүрээнд аудитын багтай хамтран Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу ажлын даалгаварт заасан ажлыг Төрийн аудитын байгууллагаас аудит хийх журам, АДБОУС болон холбогдох бусад эрх зүйн баримт бичигт нийцүүлэн цаг хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэх бөгөөд АМГТГ болон гэрээлэгчээс ирүүлсэн албан бичиг холбогдох бусад баримт, материалуудыг хамруулан үндэслэл бүхий дүгнэлт гаргаж, зөвлөмж боловсруулж, холбогдох баримт бичгийг 2023 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөрт багтаан аудитын багт хүлээлгэн өгнө.

Шинжээч нь Олон улсын гэрээ хэлцэл, татвар, хууль, эрх зүйн чиглэлээр мэргэшсэн, дүн шинжилгээ хийх, үнэлэх чадвартай, газрын тосны салбарын талаар мэдлэг, дадлага, туршлагатай хувь хүн, баг, хуулийн этгээд байна.

Үндэсний аудитын газар нь зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж чадахуйц, ажлын дадлага, туршлагатай, дүгнэлт гаргах чиглэлээр эрх бүхий шинжээчтэй хамтран ажиллах бөгөөд тухайн аудитад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхэд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ бүрэн илэрхийлж, Үндэсний аудитын газартай нэгдмэл сонирхолтой хамтран ажиллана.

Тавигдах шаардлага болон ажлын туршлагын хүрээнд зөвлөх нь /багаар гүйцэтгэж болно/ дараах боловсролын тусгайлсан зэрэг, үндсэн мэргэжил, мэргэшлийн шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

Хуулийн этгээдийн хувьд:

 • Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий байх;
 • Хуулийн этгээдийн багийн ахлагч нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

– Хууль, эрх зүйн магистр, түүнээс дээш боловсрол эзэмшсэн;

– Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл бүхий;

– Мэргэжлээрээ 8 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай ;

– Гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний үнэн бодит байдлыг хариуцаж, дүгнэлт гаргах эрх бүхий;

– Англи эсхүл хятад хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй;

– Төрийн болон албаны нууц, байгууллага, хувь хүний нууцыг чандлан хадгалах;

– Мэргэжлээрээ 5 ба түүнээс дээш жил зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байсан туршлагатай.

– Ашигт малтмал, уул уурхайн салбар, газрын тосны чиглэлээр  зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байсан бол давуу тал болно.

Ажиллах хүчний шаардлага:

 • Мэргэжлээрээ 8 ба түүнээс дээш жил ажилласан ;
 • Англи эсхүл хятад хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй;
 • Компьютерын өргөн хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай;
 • Багаар ажиллах, ачаалал даах чадвартай байх.

Баг, хувь хүний хувьд:

 • Багаар ажиллах чадвартай, олон улсын гэрээ, хэлцэлд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байсан туршлагатай;
 • Төрийн болон албаны нууц, байгууллага, хувь хүний нууцыг чандлан хадгалах чадамжтай;
 • Хууль, эрх зүйн магистр, түүнээс дээш боловсрол эзэмшсэн, хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй, англи эсхүл хятад хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй;
 • Монгол Улсын Олон Улсын гэрээний эрх зүйн чиглэлээр мэргэшсэн, Олон улсын гэрээнд дүгнэлт гаргахад зөвлөх, шинжээчээр ажиллаж байсан бол давуу талтай;
 • Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт, шаардлагад нийцүүлэн судалгаа, шинжилгээ хийж байсан, хууль зүйн магадлан шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах чадвартай;
 • Хууль, эрх зүйн мэргэжлээр 8 ба түүнээс дээш жил ажилласан ажлын туршлагатай ;
 • Монгол Улсын шүүх, арбитрын маргаанд оролцож байсан туршлагатай;
 • Ашигт малтмал, уул уурхайн салбар, газрын тосны чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байсан бол давуу тал болно.

Сонгон  шалгаруулалтад оролцохыг сонирхсон хувь хүн/баг/, хуулийн этгээд нь дээрх зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэхээ илэрхийлсэн албан хүсэлт ирүүлэхээс гадна дараах мэдээллийг  ирүүлнэ үү. Үүнд:

Хуулийн этгээд бол:

– Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

– Татварын өргүй тухай тодорхойлолт /цахимаас татан авсан/;

– Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тухай тодорхойлолт/цахимаас татан авсан/;

– Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт;

– Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл сүүлийн 3 жилээр /2020, 2021, 2022 он/;

– Ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

– Ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/;

– Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт /2021, 2022 он/

Хувь хүн/баг бол:

–  Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

–  Анкет /СV/;

–  Боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

–  Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/;

– Багийн гишүүн тус бүр нь шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй тухай тодорхойлолтыг /e-mongolia/ хавсарган ирүүлэх;

– Багаар ажиллах тохиолдолд багийн гишүүдийн хамтран ажиллах гэрээг нотариатаар баталгаажуулсан байх:

 Сонирхсон этгээд нь ажлын даалгавар, хавсралт маягт /маягтыг татаж авах/, бусад холбогдох мэдээллийг www.audit.mn цахим хаягаас болон Үндэсний аудитын газрын Захиргаа, хууль, эрх зүйн газрын худалдан авах үйл ажиллагаа хариуцсан шинжээч Н.Цэнд-Аюушаас авч болно.

 Холбоо барих утас: ажлын-51-261745, 88051068.

 Саналыг файл хэлбэрээр info@audit.gov.mn, tsend-ayushn@audit.gov.mn цахим шуудангаар 2023 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 16 цаг 00 минутаас өмнө ирүүлнэ үү.

Захиалагчийн хаяг: Үндэсний аудитын газар-15160. Улаанбаатар хот. Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3, Засгийн газрын IV байр.