ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДУНД ВОЛЕЙБОЛЫН ТЭМЦЭЭНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“Төрийн аудитын байгууллагын 2019-2023 онд хэрэгжүүлэх харилцагч талуудын оролцооны стратеги төлөвлөгөө” “Дархан-Уул аймаг дахь төрийн аудитын газрын 2023 оны харилцагч талуудын оролцооны төлөвлөгөө”-ний хүрээнд харилцагч талуудын үр ашигтай хамтын ажиллагааг дэмжих, аудитын чанар, нийгэмд үзүүлэх үр өгөөжийг дээшлүүлэх, төрийн байгууллагын албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх зорилгоор Дархан-Уул аймгийн Төрийн Аудитын газраас харилцагч байгууллагуудын дунд волейболын тэмцээнийг зохион явууллаа.
Тэмцээнд:
Аймгийн ЗДТГ
Дархан сумын ЗДТГ
Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар
Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Татварын хэлтэс
Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар
Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Дархан-Уул аймаг дахь Гаалийн газруудын 80 гаруй албан хаагчид амжилттай оролцлоо.
Дүнгээр Тэргүүн байр- Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, дэд байр- Татварын хэлтэс, гутгаар байр- Нийгмийн даатгалын хэлтэс эзэллээ.