“Төрийн аудитын мэргэжлийн нэр томьёоны тайлбар толь”-ийг Улсын нэр томьёоны комиссын хурлаар хэлэлцлээ

Төрийн аудитын байгууллага үйл ажиллагаандаа Аудитын дээд байгууллагын Олон улсын байгууллагаас хүлээн зөвшөөрсөн төрийн аудитын олон улсын стандартыг баримталдаг.

Дээрх стандарт, түүнийг хэрэгжүүлэх аргачлал, удирдамж, зааврыг орчуулан аудитын бодлого, арга зүйг боловсруулахад ашиглаж байна.

Төрийн аудиттай холбоотой стандарт, аудитын гарын авлага, удирдамж, заавар, дүрэм, журам, аргачлалд тусгагдсан нэр томьёог жигдлэх, гадаад болон дотоод харилцагч талууд төрийн аудитад хэрэглэж буй нэр томьёог нэг утгаар ойлгож цаашид түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор “Төрийн аудитын мэргэжлийн нэр томьёоны тайлбар толь”-ийг боловсруулж батлуулахаар ажиллаж байна.

Шинжлэх ухааны академийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбараас тайлбар толь боловсруулах, батлуулах ажилд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө авч, дүгнэлт гаргуулахаар хамтран ажилласан юм.

“Төрийн аудитын мэргэжлийн нэр томьёоны тайлбар толь”-ийг Шинжлэх Ухааны Академийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбартай хамтран Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн Улсын нэр томьёоны комиссын ээлжит хурал Үндэсний аудитын газарт 2023.11.13-ны өдөр боллоо. Тус хурлыг Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны дарга, доктор (Ph.D) Н.Нарангэрэл удирдан явуулж, нарийн бичгийн даргаар ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбарын эрхлэгч, ЭШТА, доктор (Ph.D) Н.Мөнхцэцэг ажиллав.

Үндэсний аудитын газраас Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын захирал, тэргүүлэх аудитор Б.Бундхорол, тус газрын Аудитын арга зүй хариуцсан менежер Ж.Батсайхан, П.Цэнгүүн нар Улсын нэр томьёоны комиссын ээлжит хуралд оролцлоо.

Комиссын хуралдаанаас “Төрийн аудитын мэргэжлийн нэр томьёоны тайлбар толь”-ийг Хэлний бодлогын Үндэсний зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, баталгаажуулахаар шийдвэрлэсэн юм.