Аймгийн 2024 оны төсвийн төслийг хүлээн авлаа

Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5.1-д “аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тухайн шатны жилийн төсвийн төслийг жил бүрийн 11 дүгээр сарын 20-ны дотор төрийн аудитын байгууллагад хүргүүлж, 11 дүгээр сарын 25-ны дотор тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэх;” гэж заасны дагуу Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ш.Мөнхбаярт аймгийн Засаг дарга Б.Азжаргал аймгийн 2024 оны төсвийн төслийг гардуулж өглөө. Төсвийн төслийг гардуулж өгөхөд аймгийн Засаг даргын орлогч Б.Жавхлан, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Б.Жаргалсайхан, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга П.Батсүх, аймгийн ерөнхий эдийн засагч Б.Батсүх, санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Т.Алтанцэцэг нар оролцлоо.