Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Дундговь аймаг дахь төрийн аудитын газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг танилцуулж байна. Дараах холбоосоор орж үзнэ үү.