АУДИТЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/05 дугаар тушаалаар Төрийн аудитын байгууллагын 2023 оны зорилтыг “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод, хариуцлагатай байдлыг сайжруулах” гэж тодорхойлон баталсан.
Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын байгууллагаас 2023 онд гүйцэтгэсэн аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулж, үр нөлөөг ил тод мэдээлэх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлантай танилцана уу.