ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2024 ОНД ГҮЙЦЭТГЭХ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Хөвсгөл аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй улс, орон нутгийн төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээдийн 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийх аудитын нээлтийг аймгийн Засаг даргын тамгын газрын “Соёмбо” танхимд 2024 оны 01 дүгээр 05-нд танхим болон цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа.

Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтээр дарга, Тэргүүлэх аудитор А.Эрдэнэбаатар, аудитын менежер Б.Тэгшдэлгэр нар;

  1. Төрийн аудитын байгууллагаас 2023-2024 онд гүйцэтгэх санхүүгийн тайлангийн аудитад баримтлах ерөнхий чиглэл;
  2. Санхүүгийн тайлангийн аудитын танилцуулга, талуудын үүрэг, хариуцлага;
  3. Өмнөх санхүүгийн тайлангийн аудитын үр дүн болон цаашид анхаарах асуудлуудын талаар тус тус танилцууллаа.

Аудитын нээлтэд аймаг сумдын Засаг дарга нар болон төсөв захирагч, нягтлан бодогчид нийт 200 гаруй албан хаагчид аудитын нээлтэд оролцлоо.