ТӨРИЙН ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ТҮҮНИЙ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ”, “СОНСОХ АЖИЛЛАГАА БОЛОН ЗАХИРГААНЫ АКТ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

Төсвийн тухай хууль, Төрийн аудитын тухай хуульд заасан чиг үүргийн хүрээнд Төрийн аудитын байгууллага санхүүгийн тайлангийн аудит хийж гүйцэтгэхдээ Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хамт шалгаж байгаа. Үүний хүрээнд Үндэсний аудитын газраас зохион байгуулсан “Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль, түүний нэмэлт өөрчлөлт” сэдэвт цахимаар сургалтад газрын албан хаагчид хамрагдлаа.

Мөн 2024 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр “Сонсох ажиллагаа болон захиргааны актын талаарх” сэдвээр Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн захирал Б.Дөлгөөний сургалт, хэлэлцүүлэгт оролцлоо.