Төрийн болон орон нутгийн өмчит ААТҮГ-уудын санхүүгийн тайланд хийх аудитын нээлтийг хийлээ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас төрийн болон орон нутгийн өмчит ААТҮГ-уудын 2023 оны санхүүгийн тайланд хийх аудитын нээлтийг хийлээ.

Аудитын нээлтээр Төрийн аудитын байгууллагын бодлого, чиглэл болон 2024 оны зорилтыг танилцууллаа. Аймгийн төвийн төрийн болон орон нутгийн өмчит ААТҮГ-уудын удирдлагууд оролцож, сумдын орон нутгийн өмчит ААТҮГ-ууд онлайнаар оролцлоо.

Mf