ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТУУДЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 11 дүгээр зүйлийн 11.1, 11.5 дахь зүйл, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны А/100 дугаар тушаалаар баталсан Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын 2024 онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд гүйцэтгэлийн аудитуудын нээлтийг нэгтгэн хийлээ. Үүнд:

“Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”, “Нийслэлийн төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”, “Дүүргийн төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”, “Нийслэлд хэрэгжсэн автозамын гүүр, гүүрэн байгууламж, нүхэн гарцтай холбоотой төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүн” зэрэг аудитуудыг 2024 оны 1, 2-р улиралд гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн.

Аудитын нээлтийн үйл ажиллагааг Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын хэлтсийн дарга Э.Мөнхмандах эхлүүлж, тус аудитуудын төлөвлөгөө болон аудитын явцад анхаарах шаардлагатай асуудлуудыг танилцуулав.

Аудитын нээлтийн үйл ажиллагаанд Нийслэл, дүүргийн ЗДТГ, НХААГ, НЗХГ, НГЗБА, НЗХУТ, НӨХГ, ННТГ, НХОГ “ОНӨААТҮГ” болон холбогдох байгууллагын удирдлага, албан хаагчид оролцлоо.

Дээрх аудитуудаар улсын төсвөөс нийслэлд эрх шилжүүлсэн болон нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн ТАХ-ний төлөвлөлт, худалдан авалт, гүйцэтгэл, захиалагчийн хяналт, санхүүжилт, хөрөнгийн бүртгэл, ашиглалтын үр дүнг хамруулан хийж гүйцэтгэнэ.

ГҮЙЦЭТГЭЛ-НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ХЭЛТЭС