САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Булган аймаг дахь ТАГ-аас төсвийн шууд захирагч нарт 2023 оны санхүүгийн тайланг баталгаажуулах аудит хийхэд анхаарах асуудлууд, Төрийн аудитын тухай хуульд орсон өөрчлөлт, аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтийг  тогтоосон хугацаанд хангаж ажиллах талаар мэдээлэл өгч аудитын нээлтийг хийлээ.