ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын ахлах аудитор Н.Алтантуяа өнгөрсөн жилийн санхүүгийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн мэдээ болон энэ оны санхүүгийн тайлангийн аудитад анхаарах асуудлын талаар дотоод сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад ТАГ-ын албан хаагчид хамрагдлаа.