УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь санхүүгийн тайлангийн аудитыг хийх урьдчилсан нөхцөлийг бүрдүүлэх, шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах зорилгоор “2023-2024 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын бэлтгэл ажлыг хангах хөтөлбөр”-ийг боловсруулан Тэргүүлэх аудитороор батлуулан ажиллаж байна. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд 01.15-01.17-ний хооронд дараах уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.
– Аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын холбогдох мэргэжилтнүүдийг оролцуулан гүйцэтгэл үр дүнд суурилсан төсвийн шинэчлэл, санхүүгийн тайлангаа нэгтгүүлэхэд анхаарах асуудлын талаар ярилцлага хэлэлцүүлгийг 2024.01.15-ны өдөр зохион байгууллаа. Уулзалт хэлэлцүүлэгт Төрийн аудитын газрын аудиторууд болон Бизкон аудит ХХК-ийн Архангай салбар, Шинжлэн магадлахуй-ЭЗШ ХХК-ийн аудиторуудыг оролцууллаа.
-Аймгийн Соёл урлагын газрын дарга, холбогдох мэргэжилтнүүдтэй 2024.01.17-ны өдөр салбарын онцлог, гүйцэтгэл үр дүнд суурилсан төсвийн шинэчлэл, тайлант онд хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл хөтөлбөр, цаашид анхаарах асуудлын талаар уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Уулзалт хэлэлцүүлэгт Төрийн аудитын газрын аудиторууд оролцлоо.