Төсвийн байгууллагын эзэмшил /өмчлөл/-д байгаа газрын судалгааг урьдчилсан байдлаар ГХБХБГ-тай хамтран гаргаж, ярилцлага хийж зөвлөгөө авлаа.

Төрийн аудитын байгууллагаас 2023-2024 онд гүйцэтгэх санхүүгийн тайлангийн аудитад баримтлах ерөнхий чиглэлд “Байгууллагын эзэмшил /өмчлөл/-д байгаа газрын судалгааг сүүлийн 5 жилээр авч, гэрчилгээ, кадастрын зурагтай тулган баталгаажуулах, эзэмшил /өмчлөл/-ийн газраас хувийн болон төрийн бус байгууллагад аливаа хэлбэрээр шилжүүлэх, ашиглуулах, ажилчдын орон сууц бариулах зэрэг шийдвэр гаргаж, хэрэгжүүлсэн тохиолдолд уг асуудалд эрсдэл тооцож, биет горим сорил хэрэгжүүлэх”-тэй холбогдуулан ГХБХБГ-тай хамтран урьдчилсан байдлаар судалгаа гаргаж тус газрын мэргэжилтэнтэй ярилцлага хийж зөвлөгөө авч ажиллалаа.