ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу Төрийн аудитын байгууллагаас “Монгол Улсын Их хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох нам, эвсэл бие даан нэр дэвшигчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр хуульд заасан шаардлагад нийцсэн эсэх талаар дүгнэлт гаргах”  зорилгоор шинжээч сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулан хамтран ажиллахаар төлөвлөж байгаа тул шинжээчийн дүгнэлт гаргах хүсэлтэй хувь хүн/баг/хуулийн этгээдийг саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

Шинжээч нь ҮАГ-АД/2024-04 дугаартай ажлын даалгаварт тусгагдсан /Ажлын даалгаврыг эндээс татаж авна уу/ “Монгол улсын их хурлын 2024 оны сонгуульд оролцох нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр хуульд заасан шаардлагад нийцсэн эсэх талаар дүгнэлт гаргах” ажлыг 2024 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийг дуустал хугацаанд хэрэгжүүлнэ.

Шинжээч нь дараах ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:

  • Нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт орсон зорилт, арга хэмжээ хууль, тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхийг хянаж дүгнэлт гаргахад баримтлах аргачилсан заавар,  хуульд заасан шаардлагад нийцэж буй эсэхийг шалгах хуудас тус тус боловсруулах,
  • Нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт орсон зорилт, арга хэмжээг аргачилсан зааврын дагуу хянаж дүгнэлт гаргахад мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх;
  • Улс төрийн намын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/, Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хууль, боловсруулсан аргачлал, шалгах хуудасны талаар мэдээлэл, арга зүйн зөвлөгөө өгөх.

Шинжээч нь ажлын даалгаварт тусгасан зорилгыг хэрэгжүүлэхдээ Төрийн аудитын тухай хууль, Төрийн аудитын стандарт, аудит хийх журмыг мөрдөж Монгол Улсын Их хурлын ээлжит сонгуульд нэр дэвшигч нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн боловсруулж ирүүлсэн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр түүний зорилт арга хэмжээ нь холбогдох хууль, дүрэм, журам, бусад эрх зүйн актад нийцсэн эсэхэд дүн шинжилгээ хийн аудитын багийн гишүүдэд мэргэжлийн дэмжлэг туслалцаа  үзүүлэн ажиллана.

Шинжээч нь Үндэсний аудитын газартай гэрээ байгуулан ажиллах бөгөөд аудит гүйцэтгэхээр томилогдсон ажлын хэсгийн гишүүдтэй хамтран ажиллаж, ажлын даалгаварт тусгасан ажлыг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэн, ажлын үр дүнг тусгасан шинжээчийн тайланг бичнэ.

Мэдүүлэг ирүүлж буй хувь хүн/баг/хуулийн этгээд нь тус ажлыг гүйцэтгэхээ илэрхийлсэн албан хүсэлт ирүүлэхээс гадна дараах мэдээллийг ирүүлнэ.

Үүнд: Хуулийн этгээд бол:

– Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

– Татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй тухай  тодорхойлолт

– Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй тухай тодорхойлолт

– Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт;

– Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл сүүлийн 3 жилээр/2021,2022,2023он/;

– Ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

– Ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/;

– Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт /2021,2022 он/

Хувь хүн/баг бол:

–  Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

–  Анкет /СV/;

–  Боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

–  Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/;

– Багийн гишүүн тус бүр нь шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй тухай тодорхойлолтыг /e-mongolia/ хавсарган ирүүлэх;

– Багаар ажиллах тохиолдолд багийн гишүүдийн хамтран ажиллах гэрээг нотариатаар баталгаажуулсан байх:

Сонирхсон этгээд нь ажлын даалгавар, хавсралт маягт /Маягтыг эндээс татаж авна уу/, бусад холбогдох мэдээллийг www.audit.mn цахим хаягаас болон  ҮАГ-ын Захиргаа, хууль, эрх зүйн газрын худалдан авах үйл ажиллагаа хариуцсан шинжээч М.Минжингээс авч болно.

Холбоо барих утасны дугаар: 86117715, Ажлын утас: 51-26 17 45

Саналыг файл хэлбэрээр minjinm@audit.gov.mn, info@audit.gov.mn цахим шуудангаар 2024 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 14:00 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.

Захиалагчийн хаяг: Үндэсний аудитын газар-15160. Улаанбаатар хот. Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3, Засгийн газрын IV байр. 305 -тоот өрөө.