ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь “Төрийн аудитын байгууллагын 2024 онд гүйцэтгэх аудитад шинжээч ажиллуулах ерөнхий төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр хайгуулын үйл ажиллагаа явуулсан гэрээлэгчийн нийт хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхсөн болон нөхөх зардлын хэмжээ, газрын тосны экспорт, борлуулалтын орлогын тооцоо, хуваарилалтад баталгаажуулалт хийх аудит”-ын хүрээнд дараах аудитад тусгай мэдлэг ур чадварын үндсэн дээр мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх шинжээч ажиллуулах гэж байгаа тул шаардлага хангасан шинжээчийн дүгнэлт гаргах хүсэлтэй хувь хүн/баг/хуулийн этгээдийг саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

Д/Д Аудитын сэдэв болон шинжээч ажиллуулбал зохих ажлын нэр Ажлын даалгаврын дугаар
1 Газрын тосны салбарын мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж дүгнэлт гаргах ҮАГ-АД/2024-05

/эндээс татаж авна уу/

2 Байгаль орчны мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж дүгнэлт гаргах ҮАГ-АД/2024-06

/эндээс татаж авна уу/

Зөвлөх нь аудитын багтай хамтран Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу ажлын даалгаварт заасан ажлыг журам, АДБОУС болон холбогдох бусад баримт бичигт нийцүүлэн чанартай, арвилан хэмнэлттэй, үр ашигтай, үр нөлөөтэй хэлбэрээр цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх үүрэгтэй.

Ажлын даалгавар тус бүрийг байгууллагын цахим сайтад байршуулав.

Тус даалгаварт гүйцэтгэх ажил, үүрэг, ажлын хамрах хүрээ, хүлээгдэж байгаа үр дүн, бүтээгдэхүүн, удирдлага, зохион байгуулалт, шинжээчид тавигдах шаардлага болон ажлын туршлага, төлбөрийн нөхцөл зэргийг тусгасан болно.

Сонирхсон этгээд ажлын даалгавар, хавсралт маягт /Маягтыг эндээс татаж авна уу/, бусад холбогдох мэдээллийг www.audit.mn цахим хаягаас болон Үндэсний аудитын газрын Захиргаа, хууль, эрх зүйн газрын худалдан авах үйл ажиллагаа хариуцсан шинжээч М.Минжинээс авч болно. Холбоо барих утасны дугаар: Ажлын-51-261745 , гар утас-86117715.

Саналыг файл хэлбэрээр info@audit.gov.mn, minjinm@audit.gov.mn цахим шуудангаар 2024 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 14:00 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.

Захиалагч байгууллага:  Үндэсний аудитын газар-15160, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3, Засгийн газрын IV дүгээр байр.