ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь Улсын төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудитын хүрээнд “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар эрчим хүчний барилга байгууламж барих төсөл арга хэмжээний зураг төсөв, барилга угсралтын ажил, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлд шинжээчийн дүгнэлт гаргах /Хэнтий аймгийн Батноров сум, Бэрх тосгон/” зорилгоор шинжээч сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулан хамтран ажиллахаар төлөвлөж байгаа тул шинжээчийн дүгнэлт гаргах хүсэлтэй хувь хүн/баг/хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/82 дугаар тушаалаар батлагдсан “Шинжээч сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлыг хянах журам”-ын хүрээнд хэрэгжих болно.

Шинжээч нь ҮАГ-АД/2024-01 дугаартай ажлын даалгаварт тусгагдсан Хэнтий аймгийн Батноров сум, Бэрх тосгонд байрлах улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн, эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөл, ажлын гүйцэтгэлд дүгнэлт гаргах ажлыг 2024 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийг дуустал хугацаанд хэрэгжүүлнэ.

Шинжээч нь дараах ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:

  • Эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөл нь холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, норм, дүрмийн шаардлагыг хангасан эсэхэд шинжээчийн дүгнэлт гаргах;
  • Эрчим хүчний барилга байгууламжийн ажлын төсвийг батлагдсан зургийг үндэслэн холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, жишиг, норм, үнэлгээний дагуу үнэн зөв, бодитой зохиосон эсэхэд дүгнэлт гаргах;
  • Эрчим хүчний барилга байгууламжийн ажил нь магадлал хийгдэж, баталгаажсан зураг төсөл, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэгдсэн эсэхэд дүгнэлт гаргах;
  • Барилга угсралтын ажилд гүйцэтгэгчийн дотоод хяналт болон захиалагч, зохиогч, техникийн хяналт хийсэн байдал, өгсөн зааварчилгаа түүнийг хэрэгжүүлж ажилласан байдлыг нягтлан шалгаж, дүгнэлт гаргах өртөгт үзүүлэх нөлөөллийг тогтоож, төсөвт гарсан хэмнэлт, хэтрэлтийг тоо хэмжээ болон үнийн дүнгээр гаргах;

Шинжээч нь Монгол Улсын холбогдох хууль, тогтоомжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажлын даалгаварт заасан ажилбаруудыг төсөл, арга хэмжээ бүрээр, чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэж, барилга, байгууламжийн зураг төсөл нь холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, норм, норматив, стандартаар тавигдах бусад шаардлагуудтай нийцсэн эсэх, эрчим хүчний барилга байгууламжийг техникийн шаардлагын дагуу барьж ашиглалтад оруулсан эсэх, санхүүжилтийг үнэн зөв олгосон эсэхийг хянан үзэж, гарсан үр дүн, үр нөлөөг тусгасан мэргэжлийн дүгнэлт бүхий тайланг бэлтгэнэ.

Мэдүүлэг ирүүлж буй хувь хүн/баг/хуулийн этгээд нь тус ажлыг гүйцэтгэхээ илэрхийлсэн албан хүсэлт ирүүлэхээс гадна дараах мэдээллийг ирүүлнэ.

Үүнд: Хуулийн этгээд бол:

– Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

– Татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй тухай  тодорхойлолт

– Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй тухай тодорхойлолт

– Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт;

– Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл сүүлийн 3 жилээр  /2021,2022,2023он/;

– Ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

– Ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/;

– Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт /2021,2022 он/

Хувь хүн/баг бол:

–  Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

–  Анкет /СV/;

–  Боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

–  Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/;

– Багийн гишүүн тус бүр нь шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй тухай тодорхойлолтыг /e-mongolia/ хавсарган ирүүлэх;

– Багаар ажиллах тохиолдолд багийн гишүүдийн хамтран ажиллах гэрээг нотариатаар баталгаажуулсан байх:

Шинжээч нь Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээ, барилга, байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх, дүгнэлт гаргах эрх бүхий, төслийн эдийн засгийн үр өгөөж, хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, үр дүнг тооцох, үнэлэх талаар мэргэшсэн, эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөл, магадлалын  чиглэлээр дүгнэлт гаргаж байсан, ажлын гүйцэтгэлд мэргэжлийн түвшинд дүгнэлт гаргаж чадахуйц, шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан, тухайн салбарт ажиллаж байгаа болон ажлын дадлага туршлагатай иргэн, хуулийн этгээд /түншлэл/ байх бөгөөд шинжээчийн дүгнэлтийг багаар үзүүлнэ. Үүнд:

  • Хуулийн этгээд: Эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах тусгай зөвшөөрөл бүхий тухайн чиглэлээр 5 ба түүнээс дээш жил явуулсан байх
  • Хуулийн этгээд болон мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн багийн ахлагч: Дулааны инженер, Монгол Улсын зөвлөх инженер, магистр буюу түүнээс дээш зэрэгтэй, мэргэжлээрээ 12 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх;
  • Хуулийн этгээдийн болон мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн багийн гишүүд: Дулаан, цахилгаан, барилга автоматикийн инженер, мэргэшсэн төсөвчин, мэргэшсэн инженер, мэргэжлээрээ 8 ба түүнээс дээш жил ажилласан, судалгаа шинжилгээний болон шинжээчийн ажлын туршлагатай, гишүүд нь 2-оос доошгүй бүрэлдэхүүнтэй байх.

Сонирхсон этгээд нь холбогдох мэдээллийг 2024 оны 02 дугаар сарын 16 өдрийн 17:00 минутаас өмнө авч болох бөгөөд мэдүүлгээ 2024 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн 17 цаг 30 минутын дотор /minjinm@audit.gov.mn, info@audit.gov.mn /цахим хаягаар pdf файл хэлбэрээр ирүүлнэ үү. Хариуцсан ажилтан: ҮАГ-ын Захиргаа, хууль, эрх зүйн газрын худалдан авах үйл ажиллагаа хариуцсан шинжээч М.Минжин. Холбоо барих утасны дугаар: 86117715.

Захиалагчийн хаяг: Үндэсний аудитын газар-15160. Улаанбаатар хот. Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3, Засгийн газрын IV байр. 305 -тоот өрөө. Ажлын утас: 51-26 17 45