ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ААТҮГ-УУДЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮН

Дорнод аймгийн Төрийн болон орон нутгийн өмчит 24 ААТҮГ-уудын 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитыг хуулийн хугацаанд гүйцэтгэж дууслаа.

Аудитаар нийт 24 байгууллага хамрагдаж 10 дүгнэлт, 14 түүврээр санхүүгийн тайлангийн аудитыг гүйцэтгэж 8 өөрчлөлтгүй, 1 хязгаарлалттай, 1 сөрөг дүгнэлт олгож 8.2 тэрбум төгрөгийн алдаа, зөрчил илрүүлж ажиллалаа.

Үүнд:

  • Санхүүгийн тайланд залруулга -3.4 тэрбум төгрөг
  • Зөрчил арилгах албан шаардлага – 4.1 тэрбум төгрөг
  • Төлбөрийн акт – 22.0 сая төгрөг
  • Хууль, хяналтын байгууллагад 538.1 сая төгрөгийн зөрчлийг шилжүүллээ.