Дархан-Уул аймгийн Прокурорын газартай хамтран ажиллах удирдамж баталлаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас төр, нийтийн ашиг сонирхолд учирсан хохирол, хор уршгийг нөхөн төлүүлэх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх чиг үүргийн хүрээнд хамтран ажиллах, харилцан мэдээлэл солилцох, дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Дархан-Уул аймгийн Прокурорын газартай хамтран ажиллах удирдамж баталлаа.