Үндэсний аудитын газар Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институттэй хамтарсан уулзалт хийлээ

Үндэсний аудитын газар болон Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт хооронд 2023 онд байгуулсан хамтын ажиллагааны санамж бичгийн хэрэгжилтийг хангах, 2024 оны хамтран ажиллах чиглэлээ тодорхойлох зорилгоор хамтарсан уулзалтыг 2024 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгууллаа.

Уулзалтад Үндэсний аудитын газраас Санхүү-нийцлийн аудитын газрын захирал, тэргүүлэх аудитор Ц.Наранчимэг, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн газрын захирал, тэргүүлэх аудитор Б.Бундхорол, Чанарын баталгаажуулалтын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ж.Батсайхан болон холбогдох албан хаагчид, Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтээс Гүйцэтгэх захирал Б.Оюунбаатар, Мэргэжлийн үйлчилгээ, зохицуулалтын асуудал хариуцсан дэд захирал М.Давааням, Сургалт судалгаа, стандарт хариуцсан дэд захирал Б.Батцэцэг нар оролцов.

Талууд санамж бичгийн хүрээнд хамтын ажиллагаагаа 5 чиглэлээр  тодорхойлж, цаашид харилцан мэдээлэл солилцож 2024 онд нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллахаар хэлэлцэж, тохирлоо.