Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Зорилтын хэрэгжилтийг хангах ажлын төлөвлөгөө”-ний дагуу аймаг, сумдын Засаг дарга нартай уулзалт зохион байгууллаа

Төрийн аудитын байгууллагаас 2024 оныг “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахад харилцагч талуудын оролцоог сайжруулах” жил болгох зорилтыг дэвшүүлсэн. Тус зорилтын хүрээнд Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Зорилтын хэрэгжилтийг хангах ажлын төлөвлөгөө”-ний дагуу Дархан, Орхон, Хонгор, Шарын гол сумдын ТТЗ нарын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын СТА-ын илрүүлэлтийн талаарх мэдээлэл, шийдвэрийг хэрхэн ханган ажиллах талаар чиглэл өгч ажиллаа. Мөн аймгийн ИТХ, аймгийн Засаг дарга нарт 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчил, шийдвэрийг ТБОНӨААН, Эрүүл мэнд, Боловсрол, Соёл, Улсын төсвийн байгууллага, Засгийн газрын тусгай сан, Хууль хүчний байгууллага, Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын гол сум, аймгийн ТЕЗ-ын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудаар 12 ангилан хүргүүлж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахад хамтран ажиллах талаар уулзалт зохион байгууллаа.