Монгол Улсын 2023 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн аудитад ажиллах шинжээчийг сонгон шалгаруулах хувь хүн/баг/хуулийн этгээдэд

Урилга хүргүүлэх тухай

Үндэсний аудитын газар нь “Төрийн аудитын байгууллагын 2024 онд гүйцэтгэх аудитад шинжээч ажиллуулах ерөнхий төлөвлөгөө”- нд тусгагдсан “Монгол Улсын засгийн газрын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, Монгол Улсын 2023 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл”-ын хүрээнд дараах аудитад тусгай мэдлэг ур чадварын үндсэн дээр мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх шинжээч ажиллуулах гэж байгаа тул шаардлага хангасан шинжээчийн дүгнэлт гаргах хүсэлтэй хувь хүн/баг/хуулийн этгээдийг саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

Д/Д Аудитын сэдэв болон шинжээч ажиллуулбал зохих ажлын нэр Ажлын даалгаврын дугаар
1 Шинжээч нь Монгол Улсын 2023 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийх аудитад судалгаа, дүн шинжилгээ хийх, мэргэжлийн шинжээчийн дүгнэлт өгөх, зөвлөмж боловсруулах ҮАГ/АД-2024-11

 

Ажил гүйцэтгэх хугацаа: 2024 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2024 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийг хүртэл хугацаанд ажиллаж, шаардлагатай тохиолдолд Монгол Улсын 2023 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийг УИХ-аар хэлэлцүүлэх үе шатанд аудитын тодруулга, тайлбар бэлтгэж ирүүлнэ.

Ажлын даалгаврыг гүйцэтгэхээр шалгарсан шинжээч нь Санхүү-Нийцлийн аудитын газрын аудитын багтай хамтран ажиллах бөгөөд шаардлагатай дэмжлэг, туслалцааг тус газраас үзүүлнэ.

            Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу ажлын даалгаварт заасан ажлыг журам, АДБОУС болон холбогдох бусад баримт бичигт нийцүүлэн чанартай, арвилан хэмнэлттэй, үр ашигтай, үр нөлөөтэй хэлбэрээр цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх үүрэгтэй.

            Тавигдах шаардлага, ажлын туршлага:

  • Төсвийн төсөл, төсвийн гүйцэтгэлээр макро түвшний судалгаа, дүн шинжилгээ хийж байсан туршлагатай
  • Санхүү, Эдийн засгийн мэргэжилтэй
  • Санхүү, Эдийн засгийн чиглэлээр эрдмийн зэрэг, цолтой
  • Мэргэжлийн гадаад хэлний мэдлэгтэй

Шинжээч нь Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажлын даалгаварт заасан ажилбаруудыг төсөл, арга хэмжээ бүрээр чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэж, гарсан үр дүн, үр нөлөөг тусгасан мэргэжлийн дүгнэлт бүхий тайланг бэлтгэн, тайлан дүгнэлтийг 2024 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн дотор аудитын багт хүлээлгэн өгнө.

Мэдүүлэг ирүүлж буй хувь хүн, /баг/, хуулийн этгээд нь дээрх үйлчилгээг гүйцэтгэхээ илэрхийлсэн албан хүсэлт ирүүлэхээс гадна дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:

 Хуулийн этгээд бол:

– Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

– Татварын өргүй тухай тодорхойлолт /цахимаас татан авсан/;

– Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тухай тодорхойлолт/цахимаас татан авсан/;

– Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт;

– Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл сүүлийн 3 жилээр /2021,2022,2023он/;

– Ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

– Ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/;

– Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт /2022,2023 он/

Хувь хүн/баг бол:

–  Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

–  Анкет /СV/;

–  Боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

–  Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/;

– Багийн гишүүн тус бүр нь шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй тухай тодорхойлолтыг /e-mongolia/ хавсарган ирүүлэх;

– Багаар ажиллах тохиолдолд багийн гишүүдийн хамтран ажиллах гэрээг нотариатаар баталгаажуулсан байх:

Сонирхсон этгээд ажлын даалгавар /Ажлын даалгаврыг эндээс татах/, хавсралт маягт /маягтыг эндээс татах/, бусад холбогдох мэдээллийг www.audit.mn цахим хаягаас болон Үндэсний аудитын газрын Захиргаа, хууль, эрх зүйн газрын худалдан авах үйл ажиллагаа хариуцсан шинжээч /С.Энхцацрал/-аас авч болно. Холбоо барих утасны дугаар: Гар утас-91011091,  Ажлын-51-261745 ,

Саналыг файл хэлбэрээр info@audit.gov.mn, enkhtsatsrals@audit.gov.mn цахим шуудангаар 2024 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 14:00 минутаас өмнө ирүүлнэ үү.

Захиалагч байгууллага:  Үндэсний аудитын газар-15160, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3, Засгийн газрын IV байр.