УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР:

Төрийн аудитын байгууллагын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан дагуу “Улсын төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт аудитыг хийлээ. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Шинэ хөдөө төслийн хүрээнд 100 хүлэмж бэлтгэсэн байна.  Сонгон шалгаруулалтын урилгыг “Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газар“-ын цахим сүлжээнд  нээлттэй зарласнаар 197 иргэн, хуулийн этгээд хүлэмж авах материалаа ирүүлснийг аймгийн Засаг даргын 2023 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/188 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг сонгон шалгаруулж хамгийн өндөр оноо авсан 100 иргэн, аж ахуйн нэгжид олгосон байна.