Төрийн аудитын байгууллага 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангаа танилцууллаа

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2024 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаар Төрийн аудитын байгууллагын 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцлээ.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Загджав танилцуулгыг хийсэн юмТэрбээр танилцуулгадаа, “Манай байгууллага 2023 онд “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод, хариуцлагатай байдлыг сайжруулах” зорилтын хүрээнд гүйцэтгэсэн аудитаар өгсөн шийдвэрийн хэрэгжилтийг сайжруулах зорилгоор хууль эрх зүйн өөрчлөлт хийсэн, өмнөх онуудад өгсөн аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж тайлагнасан, аудитаар тогтоосон төлбөрийн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг үнэлэх, нэгтгэх, модуль системийг нэвтрүүлэхэд чиглэсэн олон талт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн” хэмээн онцоллоо.

Мөн 2023 оны тайлант хугацаанд санхүү, гүйцэтгэл, нийцлийн нийт 4,134 аудитыг гүйцэтгэн 17.6 их наяд төгрөгийн зөрчлийг илрүүлж, холбогдох аудитын шийдвэрийг шалгагдагч этгээдэд хүргүүлснээр улс, орон нутгийн төсөвт 51.8 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлж, шалгагдагч этгээдээр 1.1 их наяд төгрөгийн үр өгөөжийг хүлээн зөвшөөрүүлсэн нь Төрийн аудитын байгууллагын төсвөөс авсан “Нэг” төгрөгийн санхүүжилт тутамд 38.4 төгрөгийн үр өгөөж бий болгосон үзүүлэлттэй байна гэдгийг тодотгож байлаа.

Төрийн аудитын байгууллага санхүүгийн тайлангийн аудитаар бүх шатны төсөвт байгууллага, төрийн болон болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн санхүүгийн тайлан дахь нягтлан бодох бүртгэлтэй холбоотой нийт 6.7 их наяд төгрөгийн алдааг аудитын явцад залруулж, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт, ашиглалт, хадгалалт хамгаалалт, санхүүгийн сахилга хариуцлагыг сайжруулж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөвлөх чиг үүргийг үр нөлөөтэй хэрэгжүүлж ажиллалаа.

Өнгөрсөн онд гүйцэтгэсэн аудитаар 9,949 зөвлөмжийн 83.4 хувь, сахилгын шийтгэл ногдуулах 355 албан шаардлага хүргүүлсний 73.8 хувь нь хэрэгжсэн, гэмт хэргийн шинжтэй байж болзошгүй 25 асуудлыг Монгол Улсын Ерөнхий прокурорт шилжүүлсэн. Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтэд судалгаа хийж, дүрэм, журмуудыг хууль тогтоомжуудтай нийцүүлэх, шинэчлэх хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлон тайлант хугацаанд 11 эрх зүйн баримт бичгийг сайжруулах болон шинээр боловсруулан батлан мөрдсөн.

Түүнчлэн Төрийн аудитын байгууллага алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлсийнхээ хүрээнд тодорхойлсон баримтлах чиглэл, бодлогыг хэрэгжүүлэхэд албан хаагчдын мэдлэг мэргэшил, ур чадварыг чадавхжуулах, тэднийг бүхий л талаар дэмжих сургалт, хөгжлийн стратегийг батлан хэрэгжүүллээ. Байгууллагын манлайллыг нэмэгдүүлэх, чанарын удирдлагыг төлөвшүүлэх, харилцагч талуудын харилцааг бүхий л түвшинд сайжруулж, үйл ажиллагаандаа байнгын сайжруулалт хийх тогтолцоог төлөвшүүлэх зорилгоор Үндэсний аудитын газрын үйл ажиллагаанд Чанарын менежментийн тогтолцоо, ISO9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэн ажиллаж байгаа юм.