ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ. /ОНХС/

Монгол Улсын Ерөнхий аудитын орлогчийн баталсан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2023 оны бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр дүн, үр нөлөө сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг онлайнаар хийлээ.
Аудитын зорилтыг хангахын тулд дараах чиглэлээр аудитыг гүйцэтгэнэ.
Үүнд:
– Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг холбогдох хууль журамд заасны дагуу төлөвлөж, бүрдүүлж, хуваарилсан эсэх;
– Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг журмын дагуу үр дүн, үр нөлөөтэй хэрэгжүүлсэн эсэх;
– Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалтыг хууль журмын дагуу хянаж, тайлагнасан эсэх асуудлыг тус тус хамруулна.
Сумдад ажиллах хуваарь:
– Хөлөнбуйр, Булган, Баянтүмэн сумдад 5 сарын 23,24-ний өдрүүдэд,
– Халхгол, Матад сумдад 5 сарын 27,28-ны өдрүүдэд,
– Цагаан-Овоо, Баян-Уул, Баяндун, Дашбалбар сумдад 5 сарын 29,30,31-ний өдрүүдэд
– Хэрлэн суманд 6 сарын 7-10-ны өдрүүдэд ажиллана.