Монгол Улсын Ерөнхий Аудитор Дэлэгийн Загджав нийслэлийн үнэт цаасны эрсдэлийн үнэлгээний аудитын дүгнэлтийг баталгаажууллаа

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр “Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргах зөвшөөрөл олгох тухай” 17 дугаар тогтоолоор “Сэлбэ дэд төв”-д түшиглэсэн гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэх зориулалтаар нийслэлийн гадаад үнэт цаас гаргахад 2024 оны төсвийн жилд  өрийн баталгаа гаргахыг Монгол Улсын Засгийн газарт зөвшөөрсөн байна.

Нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний түгжрэлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцжуулах тухай хуулийн хүрээнд нийслэлийн гадаад үнэт цаасыг анх удаа гаргах Засгийн газрын өрийн баталгаанд хийсэн Сангийн яамны эрсдэлийн үнэлгээнд Төрийн аудитын байгууллага аудит хийж, Монгол Улсын Ерөнхий Аудитор дүгнэлтийг баталгаажуулан Засгийн газарт хүргүүллээ.

Ингэснээр нийслэл Улаанбаатар хотод 1,6 их наяд төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй үнэт цаасыг хөрөнгийн зах зээлд арилжаалж 2,6 их наяд төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний орлого олох нөхцөл бүрдэж байгаа болно.

Төрийн аудитын байгууллага “Сэлбэ дэд төв”-ийг орон сууцжуулах төслийн санхүүжилт нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3-т “…өнөөгийн үнэ цэнээр илэрхийлсэн 2024 оны төсвийн жилээс эхлэн 60 хувиас тус тус хэтрүүлэхгүй байна” гэж заасантай нийцэж байна гэсэн дүгнэлт гаргаж, хамаарах асуудлаар холбогдох төрийн байгууллагуудад 5 зөвлөмж хүргүүлж хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллах юм.