Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцож байгаа нам, эвслийн хандив болон сонгуулийн зардлын зарцуулалтын явцын тайлан

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.3 “Төрийн аудитын дээд байгууллага энэ хуулийн 38.5, 38.13-т заасан мэдээллийг дүгнэлт гаргаж дууссан өдрөөс эхлэн, 58.4-т заасан мэдээллийг хүлээн авсан өдрөөс эхлэн өөрийн байгууллагын цахим хуудаст ил тавьж, нийтэд чөлөөтэй танилцах бололцоо олгоно”, 58.4 “Нэр дэвшигч, нам, эвсэл авсан хандив болон сонгуулийн зардлын зарцуулалтын явцын тайланг санал авах өдрөөс гурав хоногийн өмнө нийтэд ил тод мэдээлж, төрийн аудитын дээд байгууллагад хүргүүлнэ” гэж заасны дагуу Төрийн аудитын байгууллагад ирүүлсэн нам, эвслийн хандив болон сонгуулийн зардлын зарцуулалтын явцын тайланг жагсаалтаар мэдээллэж байна.

Д/д Нам, эвслийн нэр Явцын тайлан ирүүлсэн огноо Нам, эвслийн сонгуулийн зардлын явцын тайлан
Маягт-1.1 Маягт-1.2 Маягт-3
1 2 3 4 5 6
1 Монгол ардын нам /МАН/ 2024-06-24 Үзэх Үзэх
2 Ардчилсан нам /АН/ 2024-06-24 Үзэх Үзэх
3 Үндэсний эвсэл /МНН, МУНН/ 2024-06-24 Үзэх Үзэх
4 Иргэний зориг ногоон нам /ИЗНН/ 2024-06-24 Үзэх Үзэх
5 Шинэ нэгдсэн эвсэл 2024-06-24 Үзэх Үзэх
6 Монголын Либерал Ардчилсан нам /МоЛАН/ Үзэх Үзэх
7 Эх Орон нам Үзэх Үзэх
8 Бүгд найрамдах нам Үзэх Үзэх
9 Монголын Социал Демократ Нам Үзэх Үзэх
10 Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч нам 2024-06-24 Үзэх Үзэх
11 Иргэний хөдөлгөөний нам /ИХН/ 2024-06-24 Үзэх Үзэх
12 ХҮН нам /ХҮН/ 2024-06-24 Үзэх Үзэх
13 Эх орончдын нэгдсэн нам /ЭОНН/ Үзэх Үзэх
14 Монгол консерватив нам 2024-06-21 Үзэх Үзэх
15 Ард түмний хүч нам 2024-06-19 Үзэх Үзэх
16 Монголын хүний төлөө нам 2024-06-24 Үзэх Үзэх
17 Үнэн ба Зөв нам 2024-06-21 Үзэх Үзэх
18 Эрх чөлөөний эвсэл нам /ЭЧЭН/ 2024-06-24 Үзэх Үзэх
19 Ард түмний олонхийн засаглал нам /АТОЗН/ 2024-06-24 Үзэх Үзэх
20 Иргэдийн оролцооны нэгдэл нам /ИОНН/ 2024-06-24 Үзэх Үзэх
21 Сайн ардчилсан иргэдийн нэгдсэн нам 2024-06-23 Үзэх Үзэх