Сонгуулийн зардлын тайлангийн маягтыг бэлтгэх, тайлагнахад анхаарах зөвлөмж

“Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд оролцож байгаа нам, эвсэл, нэр дэвшигч сонгуулийн зардлын тайлан гаргах, зардлын тайланд аудит хийх, хянах, дүнг нийтэд мэдээлэх, танилцуулах журам”-ын дагуу Сонгуулийн зардлын тайлангийн маягтыг бэлтгэх, тайлагнахад анхаарах зөвлөмж хүргэж байна.

Маягтуудыг Эндээс татаж авна уу.