“Хүүхэд хамгааллын талаар төрөөс баримталж буй бодлого, түүний хэрэгжилт, үр дүн” аудитын нээлтийг хийлээ

Төрийн аудитын тухай хууль, Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2023 оны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 08 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын “Аудитын жилийн төлөвлөгөө батлах тухай” 2024 оны А/162 дугаар тушаалын дагуу “Хүүхэд хамгааллын талаар төрөөс баримталж буй бодлого, түүний хэрэгжилт, үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийн уулзалтыг 2024 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион байгууллаа.

Үндэсний аудитын газрын Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газрын захирал, тэргүүлэх аудитор Д.Энхболд аудитын нээлтийн уулзалтыг эхлүүлж, аудитын төлөвлөгөө болон анхаарах шаардлагатай асуудлуудыг танилцуулав.

Аудитад хамрагдагч Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам,  Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын ерөнхий газар, Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээний төв зэрэг холбогдох байгууллагын албан тушаалтнууд нээлтийн уулзалтад оролцож аудитын төлөвлөгөөг хүлээн авлаа.

“Хүүхэд хамгааллын талаар төрөөс баримталж буй бодлого, түүний хэрэгжилт, үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитаар хүүхэд хамгааллын талаар төрөөс баримталж буй бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцоо оновчтой эсэх, тус бодлогын хэрэгжилт үр дүнтэй эсэх, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний төлөвлөлт, төсөвлөлт үр өгөөжтэй, хүүхдэд ээлтэй байж чадсан эсэхийг 2019-2023 оныг хамруулан үзэхээр төлөвлөөд байна.

Тус аудитыг улсын хэмжээнд нэгдсэн удирдамжаар гүйцэтгэж аудитын тайлан, дүгнэлтийг 2024 оны дөрөвдүгээр улиралд Монгол Улсын Ерөнхий аудитор Улсын Их хурлын Төсвийн байнгын хороо, Нийгмийн бодлогын байнгын хороо болон холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх юм.