ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь ”Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсан гэрээлэгчийн нийт хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхөгдсөн болон нөхөгдөх зардлын хэмжээ, газрын тосны экспорт, борлуулалтын орлогын тооцоо, хуваарилалтад баталгаажуулалт хийх” аудитад тусгай мэдлэг ур чадварын үндсэн дээр мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх шинжээч ажиллуулах гэж байгаа тул шаардлага хангасан шинжээчийн дүгнэлт гаргах хүсэлтэй хувь хүн/баг/хуулийн этгээдийг саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

Д/Д Аудитын сэдэв болон шинжээч ажиллуулбал зохих ажлын нэр Ажлын даалгаврын дугаар Төсөвт өртөг
1 “Доншен газрын тос (Монгол) ХХК-ийн Газрын тосны салбарын мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж, дүгнэлт гаргах” ҮАГ/АД-2024-20

/Эндээс үзэх/

7.000.000 төгрөг
2 “Доншен газрын тос (Монгол) ХХК-ийн Байгаль орчны мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж, дүгнэлт гаргах” ҮАГ/АД-2024-15

/Эндээс үзэх/

7.000.000 төгрөг

Зөвлөх нь аудитын багтай хамтран Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу ажлын даалгаварт заасан ажлыг журам, АДБОУС болон холбогдох бусад баримт бичигт нийцүүлэн чанартай, арвилан хэмнэлттэй, үр ашигтай, үр нөлөөтэй хэлбэрээр цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх үүрэгтэй.

Сонирхсон этгээд ажлын даалгавар, хавсралт маягт, бусад холбогдох мэдээллийг www.audit.mn цахим хаягаас болон Үндэсний аудитын газрын Захиргаа, хууль, эрх зүйн газрын худалдан авах үйл ажиллагаа хариуцсан шинжээч С.Энхцацралаас авч болно. Холбоо барих утасны дугаар: Гар утас-91011091,  Ажлын-51-261745 ,

Бүрдүүлэх материал:

  • Шинжээчийн анкет
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Ажлын туршлагын талаарх товч намтар
  • Боловсролын зэргийн диплом
  • Мэргэшлийн гэрчилгээ, үнэмлэх, сертификатийн хуулбар
  • Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/
  • Багийн гишүүн тус бүр нь шүүхийн шийдвэрээр бусдад өр төлбөргүй тухай тодорхойлолтыг /e-mongolia/ хавсарган ирүүлэх
  • Багаар ажиллах тохиолдолд багийн гишүүдийн хамтран ажиллах гэрээг нотариатаар баталгаажуулсан байх

Хуулийн этгээд бол:

– Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

– Татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй тухай  тодорхойлолт

– Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй тухай тодорхойлолт

– Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт;

– Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл сүүлийн 3 жилээр/2021,2022,2023он/;

– Ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

– Ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/;

– Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт /2022, 2023 он/

Санал ирүүлэхэд ашиглах маягтууд  (Маягт 1, 2, 3, 4, 5, 6 /эндээс татах/)

Саналыг файл хэлбэрээр info@audit.gov.mn, enkhtsatsrals@audit.gov.mn цахим шуудангаар 2024 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн 14:00 минутаас өмнө ирүүлнэ үү.

Захиалагч байгууллага:  Үндэсний аудитын газар-15160, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3, Засгийн газрын IV байр.