ТӨРИЙН АУДИТЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Төрийн аудитын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна. Саналаа law@audit.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ