СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР НА, ГА-ЫН ТАЙЛАНГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөөт сэдэвт аудитын тайлангийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт Дарга, тэргүүлэх аудитор болон НА, ГА-ын ахдах аудитор, аудиторууд болон аймгийн ЗДТГ, СТСХ, ХОХБТХ, Орон нутгийн өмчийн албаны дарга, мэргэжилтнүүд, 13 сумын засаг дарга, орлогч дарга, Санхүү албаны дарга, нягтлан бодогч нар оролцов.