ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ХАК-ЫН ГЭРЭЭГ ДҮГНЭЛЭЭ.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар нь 2018 онд Санхүүгийн тайлангийн аудитын үеэр үр дүнгийн гэрээ байгуулан ажилласан Хувийн аудитын компаниудын гэрээг дүгнэн ажиллав. Дөлгөөнхайрхан-Уул ХХК, Б энд С аудит ХХК-тай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн чанар байдлыг хангалттай сайн түвшинд гүйцэтгэсэн хэмээн үнэлэв.