ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН БАГ ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ОНХСАН, ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ГЭРЧИЛГЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИЙДВЭР ХУУЛЬД НИЙЦСЭН ЭСЭХ ТАЛААР НИЙЦЛИЙН АУДИТААР СУМДАД АЖИЛЛАВ.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын нийцлийн аудитын баг 2019 оны 03 дугаар сарын 11-ны өдрөөс 22-ны өдрийн хооронд Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаа болон Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь газрын тухай хуульд нийцсэн эсэхэд