ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНУУДЫН СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАВ.

Үндэсний Аудитын газар Архивын Ерөнхий газрын Мэргэжил арга зүйн удирдлагын газартай хамтран зохион байгуулсан “Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтнууд”-д зориулсан сургалтад Өвөрхангай аймгийн Төрийн Аудитын газрын Ахлах Аудитор Ц.Отгонням 2018 оны 04 дугаар сарын 04-05 өдрүүдэд хамрагдав. Аудитын ажлыг албан бичиг хөтлөлтийг стандартын дагуу баримтжуулах, бүрдүүлэх талаар сургалтыг зохион байгуулсан байна.