ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙВ.

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2019.01.08-нд 27 сумын төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагч, нягтлан бодогч нарт онлайнаар, 2019.01.09-нд аймгийн төвийн төсвийн байгууллагуудын удирдлага, нягтлан бодогч, СТСХ-ийн дарга, аймгийн ерөнхий нягтлан бодогч нарт 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийх санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийлээ. Нээлтийг дарга, Тэргүүлэх аудитор Ц.Хишигжаргал нээж, аудитын менежер О.Амаржаргал санхүүгийн тайлангийн аудитын талаар болон 2019 онд  хийгдэх аудитын танилцуулга, аудитын үед анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгөв. Мөн staus.audit.mn цахим хаягаар санхүүгийн тайланг хэрхэн илгээх талаар, шилэн дансанд мэдээлэл байршуулахад анхаарах асуудлын талаар сургалт явууллаа.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ