ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АУДИТЫН ТАЙЛАНГУУД ХҮРГҮҮЛЭВ.

ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамж, төлөвлөгөөгөөр хийгдсэн “Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайлан, “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт”, “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт” сэдэвт нийцлийн аудитын тайлангуудыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 10-нд ҮАГ, аймгийн ИТХ, аймгийн Засаг дарга, холбогдох газруудад хүргүүлэв.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ