banner

 

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

ШИНЖЭЭЧ СОНГОХ ЗАРЛАЛ Дугаар 03-02

2021-03-23

ШИНЖЭЭЧ СОНГОХ ЗАРЛАЛ Дугаар 03-02

2021оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр                                                                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот

Үндэсний Аудитын газар нь Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй концессын “Шинэчлэн сайжруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх, барих шилжүүлэх” төрлөөр “Дархан-Сэлэнгийн бүсэд уул уурхай, металлургийн цогцолбор байгуулах төсөл”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн “Дулаанхааны 4 замын уулзвараас Ерөө-Хүдэр сум чиглэлийн 95 км хатуу хучилттай авто зам барих төсөл”-ийн зураг төсөл, төсөв болон ажлын гүйцэтгэлд дүгнэлт гаргах шинжээч сонгон шалгаруулж, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хувь хүн/баг/, хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү үйл ажиллагаа нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.11.Төрийн аудитын тухай хуульд заасан аудитад шинжээч оролцуулж, зөвлөх үйлчилгээ авах харилцааг энэ хуулиар зохицуулахгүй гэсэн заалт болон Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/82 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Шинжээч сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах журам”-ын хүрээнд хэрэгжих болно

Шинжээч нь дээрх төслийн зураг төсөл, төсөвт өртөг нь норм, норматив, стандартын дагуу зохиогдсон эсэх, барилга угсралтын ажлыг зураг, төслийн дагуу чанартай гүйцэтгэсэн эсэх, зураг, төсөл зохиогч болон захиалагчийн хяналт үр дүнтэй хийгдсэн эсэх талаар мэргэжлийн дүгнэлт гаргаж холбогдох зөвлөмж боловсруулна.Үүнд:

Дээрх авто замын барилга байгууламжийн зураг төсөл, төсөв болон ажлын гүйцэтгэлд дүгнэлт гаргах ажлыг дараах зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

 1. Авто зам, гүүрийн барилга байгууламжийн зураг төсөл нь холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, норм, дүрмийн шаардлагыг хангаж, холбогдох төлөвлөлт, судалгаанд үндэслэсэн эсэхэд шинжээчийн дүгнэлт гаргах;
 2. Авто зам, гүүрийн барилга байгууламжийн төсөв нь батлагдсан зураг төслийн дагуу холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, жишиг, норм, үнэлгээний дагуу үнэн зөв, бодитой зохиогдож, хянагдсан эсэхэд дүгнэлт гаргах;
 3. Авто зам, гүүрэн байгууламжийн дараах үе шатны ажлуудад дүгнэлт гаргах;

–      шороон далан барих ажил

–      хиймэл байгууламж барих ажил

–      суурийн ажил

–      хучилтын ажил

–      хөвөөний ажил

–      авто замын тоноглол, тохижилт, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажлын гүйцэтгэлийг нягталж, дүгнэлт гаргах;

 1. Авто зам, гүүрэн байгууламжийн техник ашиглалтын түвшин тогтоох дараах ажлуудад дүгнэлт гаргах;

–      геометр хэмжээс

–      хучилтын гадаргуугийн тэгш бус байдал

–      хучилтын зузаан

–      асфальт бетоны хольцын орцын шинжилгээ

–      битумын шинжилгээний дүгнэлт

–      хучилтын дундаж нягтралт

–      төмөрбетоны марк

–     гулсалтын эсэргүүцэл

–      хучилтын ачаа-даацын харьцааг тус тус тодорхойлж дүгнэлт гаргах

 1. Авто замын барилга байгууламжийн угсралтын үе шатны ажлуудад хяналтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн байдал, өгсөн зааварчилгаа, түүнийг хэрэгжүүлж ажилласан байдлыг нягтлан шалгах;
 2. Авто замын барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах техникийн болон улсын комисс ажилласан бол тэдгээрээс өгсөн үүрэг даалгавар хэрэгжсэн эсэхэд дүгнэлт гаргах;
 3. Шинжээчийн дүгнэлт гаргах ажлын явцад  орц,  материалын  тоо  хэмжээ,  нэр төрөл,  чанар, агууламж     зэргийн хувьд     батлагдаж, хянагдсан төсөв болон  бодит гүйцэтгэл хооронд  зөрүү илэрсэн тохиолдолд гүйцэтгэлийн өртөгт үзүүлэх нөлөөллийг тогтоож, барилга угсралтын явцад төсөвт гарсан хэмнэлт, хэтрэлтийг тоо хэмжээ болон үнийн дүнгээр гаргах;
 4. Авто замын барилга байгууламжийн угсралтын үе шатны ажлуудад хяналтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн байдал, өгсөн зааварчилгаа, түүнийг хэрэгжүүлж ажилласан байдлыг нягтлан шалгах;
 5. Авто замын барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах техникийн болон улсын комисс ажилласан бол тэдгээрээс өгсөн үүрэг даалгавар хэрэгжсэн эсэхэд дүгнэлт гаргах;
 6. Шинжээчийн дүгнэлт гаргах ажлын явцад орц, материалын тоо хэмжээ, нэр төрөл, чанар, агууламж зэргийн хувьд батлагдаж, хянагдсан төсөв болон бодит гүйцэтгэл хооронд зөрүү илэрсэн тохиолдолд гүйцэтгэлийн өртөгт үзүүлэх нөлөөллийг тогтоож, барилга угсралтын явцад төсөвт гарсан хэмнэлт, хэтрэлтийг тоо хэмжээ болон үнийн дүнгээр гаргах.

Шинжээч нь зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэхдээ Сангийн яам, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Ашигт малтмал, газрын тосны газар, Үндэсний хөгжлийн газар, салбар хариуцсан төрийн захиргааны төв болон орон нутгийн захиргааны байгууллага, зураг төсвийг зохиогч, магадлал хийсэн эрх бүхий байгууллага, концесс эзэмшигч, захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэгч, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч аж ахуйн нэгж зэрэг байгууллагуудаас төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, хэрэгжилт, гүйцэтгэлтэй холбоотой шаардлагатай баримт материалыг Үндэсний аудитын газрын аудитын багаар дамжуулан гаргуулж, бэлтгэгдсэн ажлын баримт материал, баримтат нотлох зүйлсэд үндэслэн төслийн байршил дээр үзлэг шалгалт хийх, ажлын тоо хэмжээг тулгах, дүн шинжилгээ, тооцоолол хийнэ.

Ажлыг гэрээ байгуулснаас хойш хуанлын 30 хоногт багтаан хийж гүйцэтгэнэ.

Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх шинжээч нь дээрх зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэхээ илэрхийлсэн албан хүсэлт, зөвлөх үйлчилгээний зорилго, зорилт, хүрэх үр дүнг илэрхийлсэн хөтөлбөр аргачлал бүхий менежментийн төлөвлөгөө боловсруулан ирүүлэхээс гадна дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:

Хуулийн этгээд бол:

–     Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

–     Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;

–     Татварын өргүй тухай тодорхойлолт /цахимаас авсан/ ;

–     Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тодорхойлолт /цахимаас авсан/;

–     ШШГЕГ-ын өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт;

–     Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт;

–     Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл Сүүлийн 3 жилээр /2018,2019,2020 он;

–     Ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

–     Ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/;

–    Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан аудитын дүгнэлтийн хамт /2019, 2020 оны жилийн эцсийн/.

Хувь хүн/баг бол:

–     Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

–     Анкет /СV/;

–     Боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

–     Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/;

–     Багийн хувьд гишүүдийн хамтран ажиллах гэрээ /нотариатаар баталгаажуулсан/.

/Холбогдох тодорхойлолт нь тухайн сонгон шалгаруулалтыг зарласан цаг хугацаанд байх ба өр төлбөргүй байна/

Шинжээчид тавигдах шаардлага, ажлын туршлага:

Ажлын ерөнхий зорилтын хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж, дүгнэлт гаргах багийн бүрэлдэхүүнд барилга байгууламжийн /Уул уурхай, металлургийн цогцолбор/ ТЭЗҮ, зураг, төсөв боловсруулах, магадлал хийх, дүгнэлт гаргах эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй, төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, эдийн засгийн үр өгөөжийг тооцох, үнэлэх талаар мэргэшсэн техникийн үйлчилгээ үзүүлж чадахуйц, тухайн салбарт ажиллаж байгаа болон ажлын дадлага, туршлагатай дүгнэлт гаргах чиглэлээр эрх бүхий зөвшөөрөлтэй иргэн, хуулийн этгээд байна.

Тавигдах шаардлага болон ажлын туршлагын хүрээнд гэрээт гүйцэтгэгчид дараах боловсролын тусгайлсан зэрэг, үндсэн мэргэжил, мэргэшлийн шаардлага тавигдана. Үүнд:

 • Автозамын инженер;
 • Авто замын зураг төсөл боловсруулах чиглэлээр 5-аас доошгүй жил ажилласан, ажлын дадлага туршлагатай, мэргэшсэн инженер зэрэгтэй;
 • Авто замын барилга угсралтын чиглэлээр 5-аас доошгүй жил ажилласан ажлын дадлага туршлагатай, мэргэшсэн инженер зэрэгтэй;
 • Авто замын болон хиймэл байгууламжийн /гүүр, ус зайлуулах хоолой/ төсөв боловсруулах, хянах, магадлал хийх эрхтэй, тэргүүлэх зэрэгтэй төсөвчин;

Шинжээчээр ажиллах боловсон хүчин нь салбартаа мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан зөвлөх зэрэгтэй инженер, эсхүл тэргүүлэх төсөвчин, эсхүл зөвлөх эдийн засагч зэрэгтэй байх;

Шинжээч нь ижил төрлийн ажил үйлчилгээг гүйцэтгэсэн туршлагатай байх.

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтад дүгнэлт гаргах шинжээч нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

 • Санхүү, эдийн засгийн мэргэжилтэй, санхүү, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр 2-с дээш жил шинжилгээ, судалгаа хийж байсан ажлын туршлагатай байх;
 • Судалгааны арга зүй ашиглаж, үнэлгээ, дүгнэлт боловсруулах ур чадвар эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай байх.

Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болох ба Түншлэлийн гэрээ байгуулан баталгаажуулж ирүүлэх шаардлагатай.  /Гэрээнд түншлэлийн төлөөлөх эрх бүхий гишүүн болон түншлэлийн гишүүдийг тодорхойлж, түншлэлийн гишүүд тус бүрийн гүйцэтгэх ажил, үүргийг тусгасан байна/

Сонирхсон этгээд нь холбогдох мэдээллийг 2021 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 17 цаг 30 минутаас өмнө авч болох бөгөөд мэдүүлгээ 2021 оны 03 дугаар сарын 31-ний  өдрийн 11 цаг 00 минутын дотор ирүүлнэ үү. Хугацаа хоцорсон мэдүүлгийг хүлээн авахгүй болно.

Мэдүүлгийг цаасан болон цахим /pdf файл/ хэлбэрээр доорх хаягаар илгээнэ үү.

Үндэсний аудитын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн Худалдан авах үйл ажиллагаа хариуцсан шинжээч Н.Цэнд-Аюуш tsend-ayushn@audit.gov.mn. Гар утас: 88051068

Захиалагчийн хаяг: 15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3,                                                        Засгийн газрын IV байр, 04 дүгээр давхар,

Үндэсний Аудитын газар, Утас: 26 35 33, www.audit.mn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудио мэдээ

Видео мэдээ

Санал асуулга