Байгууллагын эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг Үндэсний аудитын газарт хүргүүллээ

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/09 дугаар тушаалаар 2021 оныг “Аудитыг цахимжуулан нэгтгэн удирдах тогтолцоог бүрдүүлэн төлөвшүүлэх” жил болгон зарласан.
Манай хамт олон байгууллагын 2021 оны үйл ажиллагаагаа төрийн аудитын байгууллагын стратеги, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 онд дэвшүүлсэн зорилтод чиглүүлэн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 2021 онд ажилтнуудын хувийн хөгжил болон багаар ажиллах, дүн шинжилгээ хийх ур чадварыг нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарал хандуулан аудитын чанарыг сайжруулахаар зорьсон нь энэ жилийн томоохон зорилтын нэг юм.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ