Говь-Алтай аймгийн Орон нутгийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын зурагт танилцуулга

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ