Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас хийсэн аймгийн “Уул уурхайн ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалт, нөхөн сэргээлтийн хэрэгжилт” /2018-2021/-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын танилцуулга

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ