“Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны А/28 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд “Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт 2021 оны 09 дүгээр сарын 13-ний өдөр боллоо.

Аудитын нээлтэд Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга болон мэргэжилтнүүд, Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, аудитын менежер, гүйцэтгэлийн аудитын багийн гишүүд оролцлоо.

Аудитыг Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитор Ц.Нармандах нээж аудитын зорилго зорилт, хамрах хүрээ, багийн бүрэлдэхүүн болон анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өглөө.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ