Гүйцэтгэлийн аудитын дүнг танилцууллаа

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар Төрийн аудитын тухай хуулийн 6.3.1-т заасан бүрэн эрхийн хүрээнд 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Төрийн байгууллагуудын дотоод аудитын тогтолцоо, чиг үүргийн хэрэгжилт”-д гүйцэтгэлийн аудит хийж тайлангийн төслийг шалгагдагч байгууллагад танилцуулж, санал тайлбар авах аудитын дүнгийн хурлыг зохион байгууллаа.

Дүнгийн хуралд урилгаар аймгийн аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Энхтайван, Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга С.Зоригт, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч С.Бархасмаа, улсын байцаагч С.Өсөхбаяр нар оролцож, аудитын тайлангийн төсөлтэй холбоотой санал солилцсон.

Аудитын тайлангийн төслийг Аудитын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, тэргүүлэх аудиторын тушаалаар баталгаажуулж, тайланг Үндэсний аудитын газар болон шалгагдагч байгууллагуудад хүргүүллээ.