Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг цахимаар /Zoom/ 2021.11.11-нд шалгагдагч этгээдүүдийг 3 хувааж зохион байгууллаа. Үүнд:

1. Босоо тогтолцоотой буюу улсын төсвийн байгууллагууд,

2. Сургууль, цэцэрлэг,

3. Орон нутгийн төсвийн болон бусад /Үүнд: ТБОНӨААН, Өрхийн эмнэлэг/.

         Аудитын нээлтэд шалгагдагч этгээдүүдийн удирдлага болон нягтлан бодогч нар хамрагдлаа. СТА-н нээлтээр өмнөх оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн, дүгнэлт, алдаа, зөрчилд авсан арга хэмжээ, 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар анхаарах асуудал, хууль эрх зүй болон аудитын хуваарийг танилцуулж, аудитын ажиллах нөхцлийг тохиролцож, мэдээлэл солилцлоо.

 

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ