Аймгийн 2022 оны төсвийн төсөлд төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, зардал бууруулах, санхүүжилтийн үр ашгийг дээшлүүлэх талаар санал, зөвлөмж хүргүүллээ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.2-т заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын ”Аудитын төлөвлөгөө батлах тухай” 2021 оны А/28 дугаар тушаалын дагуу аймгийн 2022 оны төсвийн төсөлд төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, төсвийн зарлагыг бууруулах, төсвийн санхүүжилтийн үр ашгийг дээшлүүлэх талаар дүгнэлт гарган, зөвлөмж боловсруулж, аймгийн ИТХ-ын 2021 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн ээлжит 7-р хуралдаанд танилцууллаа.
Тус аудитаар 356.0 сая төгрөгийн орлогыг нэмэгдүүлэн батлуулж, сумдад 1.6 тэр бум төгрөгийн орлогыг төлөвлөж, ИТХ-аар батлуулах чиглэлийг хүргүүллээ. Мөн зөрчилтэй 1.6 тэр бум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг төсвийн төслөөс хасуулж, зөрчлийг арилгасан нь аудитын явцад шалгагдагч талуудтай үр дүнтэй хамтран ажилласны үр дүн байлаа

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ