ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Шинжээчээр хамтран ажиллах урилга

Үндэсний аудитын газар нь “Эрдэнэс Тавантолгой ХК-ийн 2018-2021 оны үйл ажиллагаа болон Тавантолгойн орд ашиглалтад төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого, Ашигт малтмалын тухай хуулиар хүлээсэн үүргийн биелэлт” сэдэвт аудитад “Эрдэнэс Тавантолгой ХК-ийн гаргасан үнэт цаас, бонд гаргалт, бондын хөрөнгийн зарцуулалт, үр нөлөөтэй эсэхэд  дүгнэлт гаргах” зорилгоор шинжээч сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулан хамтран ажиллахаар төлөвлөгдсөн тул  зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хувь хүн/баг/, хуулийн этгээдийг санал ирүүлэхийг урьж байна.

Шинжээч нь ҮАГ-АД/22-020 дугаар ажлын даалгаварт тусгагдсан ажлыг гүйцэтгэх, Эрдэнэс Тавантолгой ХК болон бусад холбогдох байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагааг бүрэн хамруулж, 2022 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийг дуустал хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ.

Шинжээч нь Эрдэнэс Тавантолгой ХК-ийн санхүүгийн тайлан, эдийн засгийн үзүүлэлт,  бусад холбогдох баримт бичигт үндэслэн судалгаа, дүн шинжилгээ хийж, холбогдох асуудлаар мэргэжлийн, нотлох баримтаар баталгаажсан дүгнэлт, зөвлөмж гаргахын зэрэгцээ аудитын талбарын болон тайлагналын үе шатны үйл ажиллагаанд хариуцсан асуудлаар аудитын багийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангана.

Шинжээч нь ажлын даалгаварт тусгасан ажлыг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэж, гэрээт ажлын зорилт үр нөлөөтэй байгаа эсэхийг хянан үзэж дүгнэлт гарган, үр дүнг тусгасан шинжээчийн тайланг бэлтгэн, аудитын багт хүлээлгэн өгнө.

Санал ирүүлж буй шинжээч нь дээрх зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэхээ илэрхийлсэн албан хүсэлт, санхүүгийн дэлгэрэнгүй санал, урилгын хавсралт маягтаар нэмэлт мэдээлэл ирүүлэхээс гадна дараах мэдээллийг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

Хуулийн этгээд бол:

–    Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

–    Татварын өргүй тухай тодорхойлолт;

–    Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тодорхойлолт;

–    Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт;

–    Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл сүүлийн 3 жилээр   /2019, 2020, 2021 он/;

–   Ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

–   Ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/;

–   Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт /2020, 2021 он/.

Хувь хүн/баг бол:

–       Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

–       Анкет /СV/;

–       Боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

–       Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/;

–       Багийн хувьд гишүүдийн хамтран ажиллах гэрээ /нотариатаар баталгаажуулах/

Шинжээчид тавигдах шаардлага:

Ажлын даалгаварт заасан зорилго, зорилтын хүрээнд мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах шинжээч болон шинжээчийн баг нь компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаа, олон улсын чиг хандлагын талаар өргөн мэдлэгтэй, зохих мэдээллийн сан бүрдүүлсэн, макро эдийн засаг, төсөв, санхүү, бизнес, гэрээ хэлцлийн талаар зохих мэдлэгтэй, судалгаа, шинжилгээ тооцоолол, дүгнэлт гаргах чадвартай иргэн, хуулийн этгээд /түншлэл/ байж болно.

Шинжээчээр ажиллах хуулийн этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан боловсон хүчинтэй байна. Үүнд:

  • Олон Улсын санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр суралцаж төгссөн, эдийн засагч мэргэжилтэй, магистр буюу түүнээс дээш зэрэгтэй 2 буюу түүнээс дээш ажилтантай;
  • Санхүү, банк, аудитын байгууллагад 10 буюу түүнээс дээш жил ажилласан, судалгаа, шинжилгээ хийж байсан ажлын туршлагатай;

Шинжээчээр ажиллах иргэн, баг нь дараах шаардлагыг хангасан мэдлэг, ур чадвартай ажилтантай байна. Үүнд:

  • Олон Улсын санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр суралцаж төгссөн, эдийн засагч мэргэжилтэй, магистр буюу түүнээс дээш зэрэгтэй;
  • Санхүү, банк, аудитын байгууллагад 10 буюу түүнээс дээш жил ажилласан, судалгаа, шинжилгээ хийж байсан ажлын туршлагатай;
  • Салбарын мэргэшсэн эсвэл зөвлөх зэрэгтэй бол давуу тал болно.

Шинжээч нь аудитын явцад олж авсан болон мэдсэн төр, байгууллага, хувь хүний нууцад хамаарах мэдээллийн нууцлалыг хадгалах ба гэрээгээр тохиролцсон ажилд оролцож дүгнэлт гаргах үйлчилгээ үзүүлэхдээ мэргэжлийн болон ёс зүйн өндөр түвшинд шударгаар ажиллаж, төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчийн мөрдөх ёс зүйн дүрмийг нэгэн адил даган мөрдөж ажиллана.

Сонирхсон этгээд нь холбогдох мэдээллийг 2022 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 09 цаг 50 минутаас өмнө авч болох бөгөөд мэдээллээ 2022 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 10 цаг 00 минутын дотор дараах цахим хаягаар /tsend-ayushn@audit.gov.mn, info@audit.gov.mn/ pdf файл хэлбэрээр ирүүлнэ үү. Хариуцсан ажилтан: Үндэсний аудитын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн Худалдан авах үйл ажиллагаа хариуцсан шинжээч Н.Цэнд-Аюуш. Гар утас: 88051068

Захиалагчийн хаяг: 15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3,

Засгийн газрын IV байр, 409 тоот өрөө. Үндэсний Аудитын газар, Утас: 26 35 33. www.audit.mn.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ