“Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг” гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд “Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 2022 оны 05 дугаар сарын 13-ний өдөр зохион байгууллаа.

Аудитын нээлтэд “Орхон-АЗЗА” ТӨХК, “Эрдэнэт ус дулаан түгээх сүлжээ” ОНӨХК, “Эрдэнэтийн ДЦС” ТӨХК, “Аялал жуулчлал амралтын их шүтээн цогцолбор” ААТҮГ, “Гэр бүлийн ордон” ААТҮГ, “Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн парк” ААТҮГ, “Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба” ААТҮГ, “Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ашиглалтын өмнөх захиргаа” УТҮГ зэрэг байгууллагуудын удирдлага, холбогдох хүмүүс, аудит гүйцэтгэх аудитын багийн гишүүд оролцлоо.

Аудитыг нээж аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг танилцуулж, аудитын зорилго зорилт, хамрах хүрээ, багийн бүрэлдэхүүн болон холбогдох мэдээллийг өгч санал, солилцлоо.