ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны 06 дугаар тогтоол, “Аудитын төлөвлөгөө батлах тухай” Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаал, Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын нэгдсэн удирдамжийн дагуу “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр нөлөө, үр дүн” сэдэвт Гүйцэтгэлийн аудитын тайланг Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар болон аймаг, сумдын ИТХ, Засаг даргад тус тус хүргүүллээ.