ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЛБАН ХААГЧДЫН 2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЛЭЭ.

       МУЕА-ын 2021 оны А/105 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, үр дүнг үнэлэх журам”-ын хоёрдугаар хавсралт “Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэх аргачлал”-ын дагуу албан хаагчдын 2022 оны эхний хагас жилийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үнэллээ.